Misijos naujienos


PAREMKITE PAL. JURGIO MATULAIČIO MISIJĄ

OSVOnlineGiving.com

Šios savaitės biuletenis

Kas mes esame?

Pal. Jurgio Matulaičio Misija rūpinasi jos narių religinėmis reikmėmis bei dvasiniu ugdymu.

Lietuvių kalba skelbia Kristaus Evangeliją, puoselėja lietuviškas religines tradicijas ir papročius, taip pat katalikiškai auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje.

Mūsų Kunigas
Kun. Algis Baniulis

Mūsų Seselės
Ses. Laimutė Kabišaitytė ir Judita Zabitaitė

MIŠIŲ IR PAMALDŲ VALANDOS

Visos mišios laikomos lietuvių kalba. Vaikų mišios vyksta 9:00 val. ryto kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį.

Sekmadieniais
9:00 v.r.
11:00 v.r.
6:00 v.v.

Šeštadieniais ir Šiokadieniais
8:00 v.r.Prisijunkite prie misijos veiklos!