MIŠIŲ IR PAMALDŲ VALANDOS

Visos mišios laikomos lietuvių kalba. Vaikų mišios vyksta 9:00 val. ryto kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį.

Sekmadieniais
9:00 v.r.
11:00 v.r.
6:00 v.v.

Šeštadieniais ir Šiokadieniais
8:00 v.r.

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5:00 val. iki 5:50 val. p. p. Pirmąjį mėnesio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val.

Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba susitarti dėl patogesnio laiko.