nativity

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Pirmasis žinomas lietuvis atkeliavo į Čikagą 1869 m. spalio mėn. 1887 metais jau sudarytas komitetas rūpintis steigti lietuvišką parapiją, 1892 pastatyta pirmoji bažnyčia – Šv. Jurgio (uždaryta ir nugriauta 1991). Lietuviai Čikagoje ir apie Čikagą įsteigė 14 parapijų, pastatė bažnyčias, mokyklas.

Pagal žemėlapį labai aiškiai matoma, kad 1892-1927 įkurtos parapijos traukėsi Čikagos pietvakarių kryptimi. Naujausioji parapija – Marijos Gimimo Marquette Parke, 1927. Lietuvių jėzuitų koplyčia, namai ir Jaunimo Centras pastatyti 1956-7, tačiau netapo nei parapija, nei misija, nežiūrint lankytojų skaičiaus.

Artėjant krikščionybės Lietuvoje 600 m. sukakčiai, seserų kazimieriečių vadovaujamoje Marijos gimnazijoje 1984 sukviestas plačios apimties sielovados pasitarimas. Vienintėlis aiškus sielovadinis nutarimas buvo pirmenybe rūpintis pietvakarių priemiesčiuose gyvenančių sielovada. Tuometinis lietuvių sielovados arkivyskupijoje vadovas kun. (dabar prel.)

Jurgis Šarauskas su kitais ieškojo vyskupijos turimų nuosavybių, kurios tiktų ir pamaldoms, ir tradicinei lietuvių veiklai – lituanistinei mokyklai, renginiams, susirinkimams. Kadangi reikėjo ir kunigo, lietuviai jėzuitai apsiėmė būsimą bažnyčią vyskupijos įgalioti aptarnauti.


atnamai

Ateitininkų Namai

Lemonto apylinkės lietuviai protarpiais burdavosi Mišioms Šv. Alfonso bažnyčioje. Apie 1984 prasidėjo mėnesinės, paskui savaitinės Mišios ateitininkų namų salytėje, kurioje tilpdavo apie 100 asmenų. 1987 m. kovo 29 d. steigiamasis susirinkimas Ateitininkų namuose įkūrė bažnytinį komitetą su pirm. Kaziu Laukaičiu. Tais pačiais metais D‘Andreis (vincentiečių, lietuviškai – misijonierių) seminariją pirko lietuvių sudaryta grupė.

1988 m. rudenį Pasaulio lietuvių centre jau vyko Mišios su kun. Leonu Zaremba SJ. Mišias sekmadieniais lankė 195 žmonės, bažnytinei bendruomenei priklausė 95 šeimos, parapijos komitetui vadovavo Rasa Poskočimienė, kuri buvo ir choro steigėja, dirigentė ir vargonininkė.

Kaip JAV lietuvių parapijose plačiai dirbo seserys kazimierietės, pranciškietės, Nukryžiuotojo Jėzaus vienuolės, taip misija kvietė ir 1988 m. sulaukė pal. Jurgio Matulaičio įsteigtos vienuolijos, Nekaltai Pradėtosios Marijos vargdienių seserų. Po poros dienų buvo gautas arkivyskupo J. Bernardini leidimas. Rugsėjo mėn. seserys Margarita Bareikaitė ir Loreta Jonušaitė pradėjo dirbti misijoje.


plc2

Pasaulio lietuvių centras

Pasitarimai su Čikagos arkivyskupija privedė prie Pal. Jurgio Matulaičio misijos steigimo 1989 m. gruodžio 29 d. su visomis parapinėmis teisėmis švęsti sakramentus, mokėti vyskupijai įnašus, vystyti sielovadą. 1990 m. sausio 14 d. misijos nariai sudarė finansų komitetą, kaip vyskupijos gairės reikalauja.

Misijos sutartis su PLC sudaryta 1991 m. spalio 1 d., dokumentą patikrinus arkivyskupijos advokatams (paprastai parapijos bei misijos steigiamos tik vyskupijai ar vienuolijai priklausiančiose patalpose, o PLC bažnyčia nuomojama).

Misijai dar neturint išteklių, 1990 jėzuitai PLC įgijo butą kapelionui, tuomet t. Leonui Zarembai. Kai šis buvo paskirtas talkinti atgimstančios Lietuvos seminarijai Kaune, trumpai kapeliono pareigas ėjo t. Juozas Vaišnys SJ, o 1992 m. rugsėjis – 1993 birželis kapelionavo t. Jonas Kidykas SJ. Įvairiomis progomis talkino prel. Juozas Prunskis.

1993 liepą iš Lietuvos atskrido t. Algirdas Paliokas, seminarijos mokslus išėjęs dar pogrindyje ir dirbęs šeimos centre Kauno arkivyskupijoje. 1995 m. rudenį netoli misijos įsigytas namelis seserų bendruomenei, įrengta koplytėlė, 1996 m. sausio 27 d. šis būstas pašventintas.


baniulis

t. Algis Baniulis

1998 misijos taryba zakristijos dalyje įrengė butą, kuriame gyvena prel. Ignas Urbonas, ilgametis Šv. Kazimiero parapijos klebonas, Gary, Indiana. Ses. Laimutė Kabišaitytė nuo 1998 m. rugpjūčio men. pabaigos darbuojasi mūsų tarpe. Dar darbavosi šios seserys: Palmyra Kavaliauskaitė, Daiva Kuzmickaitė, Aušrelė Adomaitytė, Ramutė Naujalytė, Danutė Jakštaitė, Praciška Bubelytė (pranciškietė), Loreta Jonušaitė ir Judita Zabitaitė. Kai PLC statė naują sporto salę „Jaunimo rūmus“ 2004 m., iškastos žemės supiltos kiemelyje. Ilgainiui kalnelis dr. Romo Povilaičio ir savanorių rūpesčiu apsodintas gėlėmis bei medžiais, išdygo kryžiai (2011 jų 19).

T. Antanas Saulaitis S.J. 2006 m. rugsėjo 2 d. perėme t. Palioko pareigas. Pastaraisiais metais misijoje talkino Čikagos apylinkėje studijuojantys kun. Gediminas Jankūnas, Rytis Gurkšnys SJ, Artūras Sederevičius SJ, rekolekcijoms ir seminarams būna kunigų iš Lietuvos. Lietuvos laukų Marijos statulą 2007 m. sukūrė dail. Romualdas Mozoliauskas. Chorui iki mirties 2009 m. vadovavo ar vargoninkavo Rasa Šoliūnaitė Poskočimienė. Birutė Mockaitienė perėmė vadovės pareigas, po jos – Jūratė Lukminienė, o 2008 m. Jūratė Grabliauskienė (kartu dirbo su R.P.). Darius Polikaitis subūrė pradinukų Vyturio chorą, giedantį mokslo metais pirmąjį mėnesio sekmadienį.

2010 m. Lietuvos jėzuitai nusipirko namelį priešais PLC. 2010-11 m. vienerias Mišias ir progines kanklėmis palydėjo Genė Razumienė. Misijos religinių knygų biblioteka sukurta misijos raštinėje. Misijos dvidešimtmečio proga iš šeimų bei bendrijų lapų pagaminta didžiulė Bendruomenės knyga su įrašais, nuotraukomis, piešiniais. 2010 metais Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija šventė 20 m. sukaktį, tačiau misijos pradžia ankstesnė. 2011 m. pastatyta nauja klausykla zakristijoje. 2014 m., t. Antano Saulaičio S.J. pareigas misijoje perėme t. Algis Baniulis.