Kontaktai

Misijos raštinė PLC dirba kasdien nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613. Kunigas zakristijoje būna prieš ir po šv. Mišių. Šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p. p. iki 6 val. v.

Kunigas Algis Baniulis
Direktorius
630-257-5613

Misijos Seselės
(ses. Laimutė Kabišaitytė ir Judita Zabitaitė)
630-243-1070

Daina Čyvienė
Raštinės Administratorė
630-257-5613

Birutė O’Brien
Žiniaraščio Redaktorė
matulaitisnews@gmail.com

Dr. Solveiga Palionis
Sutvirtinimo ir Suaugusiųjų Sakramentų Mokytoja
630-257-5613

Jūratė Grabliauskienė
Muzikos Vadovė
630-362-4691

Darius Polikaitis
Choro “Vyturys” Vadovas

Marius Poskočimas
Tinklapio Ruošėjas
mposkocimas@gmail.com