KRIKŠTAS

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį per visas trejas Mišias bei antrą mėnesio šeštadienį ir sekmadienį 1:00 val.p.p. Per Gavėnią nebūna. Tėvų ir krikšto tėvų pokalbiai mėnesio trečią sekmadienį 10:15 val.r. Kreiptis į raštinę dėl datos. Krikšto pokalbius praveda Daiva Kisielienė.

SUTVIRTINIMAS

Sutvirtinimo klasės praveda programos vadovė dr. Solveiga Palionis (tel.: 630-257-5613). Nors šitas sakramentas niekad nesibaigia, kadangi visi esame kviečiami eiti į pasaulį ir skelbti gerąją naujieną – kad Dievas mus myli!

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

Ne vėliau kaip prieš 6 mėn. susitarti su kapelionu dėl santuokos datos bei ruošos.

SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 5 val. iki 6 val. p. p. Visada galima pasiprašyti kapelioną po šv. Mišių arba susitarti dėl patogesnio laiko. Pirmą mėnesio penktadienį išpažinčių klausoma ryte prieš šv. Mišias nuo 7:30 val. Bendruomeninės apeigos per Adventą ir Gavėnią.

PARUOŠIMAS SAKRAMENTAMS

Vaikus sakramentams ruošia Misijos seselės. Kreiptis tel. 630-243-1070.